Beleid

De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van organisaties in lage inkomenslanden die tot doel hebben de kwaliteit van leven te verbeteren van cliënten met een psychotische kwetsbaarheid en hun families. Hierbij kan gedacht worden aan familie- en cliëntenorganisaties die onder andere de volgende activiteiten ontplooien:

  • Het organiseren van lotgenotencontact voor cliënten en familieleden.
  • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over psychose en daaraan verwante onderwerpen aan cliënten en familieleden.
  • Het geven van psycho-educatie en psychologische ondersteuning aan cliënten en hun familieleden aan huis.
  • Het vergroten van kennis over psychose en aanverwante onderwerpen bij de lokale bevolking (bijvoorbeeld door scholenbezoek en deelname aan radio- en televisieprogramma's).
  • Kennisuitwisseling en samenwerking met nationale en internationale organisaties (bijvoorbeeld adviesorganen, onderzoeksbureaus, platforms, andere familie- en cliëntenorganisaties).
  • Lokale samenwerking met professionals en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij cliënten met een psychosegevoeligheid (bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog, de gemeente, de politie, een mensenrechtenorganisatie).
  • Lobby naar lokale en nationale overheden voor een betere zorg voor cliënten met een psychotische kwetsbaarheid en hun familieleden.